ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο η ιστοσελίδα BAGS4U.GR προστετεύει τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται, μέσω του παρόντος ιστότοπου, λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη κατά της απώλειας ή κακής χρήσης των δεδομένων αυτών απο τρίτους. 

Η BAGS4U.GR, τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα οργανωτικά πρότυπα, σύννομα εντός του πλαισίου που θεσπίζεται απο το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο ώστε να αισθάνεστε ασφαλείς κατα την περιήγηση  σας στον ιστοχώρο μας.

Ειδικότερα έχει ώς γνώμονα, τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ 87 και 88/26-01-2005, το Π.Δ. 47/2005, τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαικού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων/ ΓΚΠΔ-2016/679). 

Με τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε με τους όρους και τις προυποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που τυχόν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους και την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

 Η BAGS4YOU.GR διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την Πολιτική Απορρήτου ή να την επικαιροποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση η οποία θα τίθεται σε ισχύ με την ανάρτηση της αναθεωρημένης πολιτικής στην ιστοσελίδα ενώ η χρήση αυτής μετά απο αλλαγές, σημαίνει και την αποδοχή της Πολιτικής που είναι σε ισχύ. Η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται για χρήση απο άτομα κάτω των 18 ετών και ζητούμε απο αυτά τα άτομα να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό του 2018 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  της ΕΕ (GDPR) κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους και εντός των καθοριζόμενων πλαισίων. Ειδικότερα κατά περίπτωση οι νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αφορούν στις περιπτώσεις που έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Όταν η επεξεργασία  είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ αίτηση σας πριν απο τη σύναψη σύμβασης. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση μας όπως αυτή προκύπτει απο το Ενωσιακό ή Εθνικό δίκαιο. Όταν η επεξεργασία που τυγχάνει απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ώς υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ.1γ ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ.1ε ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ).

Επίσης όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ειδικής κατηγορίας (υγείας, εθνικής καταγωγής, κλπ) για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στον τομέα κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται απο το ενωσιακό δίκαιο ή το εσωτερικό δίκαιο (άρθρο 9 παρ.2α ΓΚΠΔ, άρθρο 9 παρ. 2β ΓΚΠΔ). Όταν η επεξεργασία επιτρέπεται ή επιβάλλεται απο το ενωσιακό ή απο το εσωτερικό δίκαιο (άρθρο 10 ΓΚΠΔ).

Η BAGS4YOU.GR, δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως δεν θα μοιραστεί τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη, για λόγους εμπορικής προώθησης. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας όπως για παράδειγμα κατόπιν δικαστικής εντολής ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες δημόσιες αρχές και οργανισμούς εντός της Ευρωπαικής Ένωσης δυνάμει διατάξεων του ενωσιακού η του εσωτερικού δικαίου (άρθρο 5 ΓΚΠΔ). επομένως ενδέχεται να κοινοποιηθούν δεδομένα σας σε τρίτους εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προυποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται προηγούμενη συγκατάθεση σας ή έννομη υποχρέωση να κοινοποιηθούν δεδομένα προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και  Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Πληροφορίες που συλλέγονται απο την ιστοσελίδα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει δύο βασικά είδη πληροφοριών.  Τα «Προσωπικά Δεδομένα », τα οποία είναι εκείνα που προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη ταυτότητα ενός χρήστη (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας) για την εκπλήρωση μιας αγοράς η παραγγελίας, τα οποία παρέχονται αποκλειστικά και μόνο οικειοθελώς απο τον ίδιο για την εκτέλεση της. Μέσω των cookies είναι δυνατό να συλλέγονται η διευθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, η τοποθεσία σας. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται απο εμάς για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και πάντως για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της εντολής σας, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μας απέναντι σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στα ερωτήματα σας μέχρι την ολοκλήρωση των αιτούμενων απο εσάς ενεργειών. Διατηρούνται επιπλέον όταν είναι αναγκαίο για την συμμόρφωση με νομική μας υποχρέωση απορέουσα απο τις διατάξεις του ενωσιακού η του εθνικού δικαίου καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρίας που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα. Η BAGS4YOU.GR μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου που οικοιοθελώς παρέχει ο χρήστης, δύναται να πληροφορήσει με ανακοινώσεις, για προσφορές, εκπτώσεις ή ενημερώσεις που αφορούν στα προιόντα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, εκδηλώσεις, χορηγίες . Ο χρήστης δύναται να αιτηθεί την διαγραφή του, απο τέτοιες ενημερώσεις., όπως σχετικά αναφέρεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ανα πάσα στιγμή εφόσον δεν επιθυμεί πλέον τη λήψη τέτοιων ενημερώσεων που αφορούν στην εμπορική δραστηριότητα της ιστοσελίδας μας. Η BAGS4YOU.GR  δικαιούται να αρνηθεί τη διαγραφή των δεδομένων σας στην περίπτωση που συνιστά νομική της υποχρέωση ή όταν είναι αναγκαία η αρνηση για τη θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, αλλά και όταν η διαγραφή τους θα δυσχέραινε τυχόν φορολογικές της υποχρεώσεις για τον χρόνο που απο το νόμο απαιτήται. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και όλα τα σχετικά τεχνολογικά πρότυπα στις συνεργαζόμενες εταιρίες (π.χ. Τράπεζες) που τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα για την εκτέλεση της εκάστοτε πληρωμής της παραγγελίας και την προστασία της συναλλαγής, προκειμένου ο χρήστης – αγοραστής σε εκείνες να παρέχει τον αριθμό πιστωτικής του κάρτας εφόσον επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Όλα τα συνεργαζόμενα μέρη με εμάς  δεσμεύονται από τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου που αναρτούν στις ιστοσελίδες τους.. Συνιστούμε να λάβετε γνώση και αυτών των πολιτικών απορρήτου των συνεργαζόμενων μερών για την πληρέστερη ενημέρωση σας κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής. 

Το προσωπικό μας εργάζεται με απόλυτη εχεμύθεια ενώ και οι συνεργαζόμενες εταιρίες με εμάς (εταιρίες αποστολής δεμάτων courier) διέπονται απο αντίστοιχους κανονισμούς και πολιτικές απορρήτου που ο χρήστης πληροφορήται με την ανάγνωση των αντίστοιχων πολιτικών που έχουν στις σελίδες τους. Επομένως επειδή η ιστοσελίδα συνεργάζεται με διαδικτυακούς τόπους τρίτων για την εκτέλεση της εντολής – παραγγελίας και στην περίπτωση που ο χρήστης – αγοραστής, παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα τρίτου μέρους, αυτά τα προσωπικά στοιχεία που τυχόν συλλέγονται, θα υπάγονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε ιστοσελίδας. 

Η δεύτερη κατηγορία δεδομένων αφορά στα «Μή – Προσωπικά Στοιχεία Ταυτότητας», που είναι οι πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητα ενός ατόμου αλλά συγκεντρωτικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία, διευθύνσεις IP, κάθε φορά που ο επισκέπτης αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται απο δύο πηγές, α) τα αρχεία καταγραφής του Διακομιστή και β) τα cookies. Η συλλογή των πληροφοριών της πρώτης κατηγορίας βοηθάει στη διάγνωση προβλημάτων σχετικά με τον διακομιστή της ιστοσελίδας και τη διαχείρηση του διαδικτυακού τόπου, ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας, ορθή λειτουργία της ενώ αποτελεί πάγια πρακτική στο διαδίκτυο και γίνεται αυτόματα απο πλείστες ιστοσελίδες. Η συλλογή πληροφοριών της δεύτερης κατηγορίας (cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, αφορούν στη βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης του χρήστη – επισκέπτη μέσα στο περιβάλλον της και δεν δημιουργεί καμία ζημιά στα συστήματα και αρχεία του υπολογιστή, ενώ με μια απλή διαδικασία που υπάρχει στα προγράμματα πλοήγησης επιτρέπεται ευχερώς η απόρριψή τους από τον χρήστη. Μέσω των cookies είναι δυνατό να συλλέγονται η διευθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, η τοποθεσία σας, καθώς και άλλα δεδομένα όπως, προτιμήσεις σας στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο μας και για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο να μην τα απενεργοποιήσετε καθως μας παρέχουν επιπλέον ανώνυμες πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, χωρις κανένα προσωπικό σας δεδομένο, για την βελτίωση των παρεχόμενων απο εμάς υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η απενεργοποίηση τους απο τον χρήστη πατώντας την σχετική εντολή ή και η διαμόρφωση τους αποδεχόμενος κάποιους απο αυτούς. 

Η δεύτερη κατηγορία δεδομένων αφορά στα «Μή – Προσωπικά Στοιχεία Ταυτότητας», που είναι οι πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητα ενός ατόμου αλλά συγκεντρωτικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία, διευθύνσεις IP, κάθε φορά που ο επισκέπτης αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται απο δύο πηγές, α) τα αρχεία καταγραφής του Διακομιστή και β) τα cookies. Η συλλογή των πληροφοριών της πρώτης κατηγορίας βοηθάει στη διάγνωση προβλημάτων σχετικά με τον διακομιστή της ιστοσελίδας και τη διαχείρηση του διαδικτυακού τόπου, ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας, ορθή λειτουργία της ενώ αποτελεί πάγια πρακτική στο διαδίκτυο και γίνεται αυτόματα απο πλείστες ιστοσελίδες. Η συλλογή πληροφοριών της δεύτερης κατηγορίας (cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, αφορούν στη βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης του χρήστη – επισκέπτη μέσα στο περιβάλλον της και δεν δημιουργεί καμία ζημιά στα συστήματα και αρχεία του υπολογιστή, ενώ με μια απλή διαδικασία που υπάρχει στα προγράμματα πλοήγησης επιτρέπεται ευχερώς η απόρριψή τους από τον χρήστη. Μέσω των cookies είναι δυνατό να συλλέγονται η διευθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, η τοποθεσία σας, καθώς και άλλα δεδομένα όπως, προτιμήσεις σας στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο μας και για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο να μην τα απενεργοποιήσετε καθως μας παρέχουν επιπλέον ανώνυμες πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, χωρις κανένα προσωπικό σας δεδομένο, για την βελτίωση των παρεχόμενων απο εμάς υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η απενεργοποίηση τους απο τον χρήστη πατώντας την σχετική εντολή ή και η διαμόρφωση τους αποδεχόμενος κάποιους απο αυτούς. 

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει πλέον η ιστοσελίδα.

Ειδικότερα αυτό συμβαίνει, όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας, την οποία και εσείς ανακαλείτε, οπότε εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος επεξεργασίας, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθησαν, ή εσείς αντιτάσθεσθε στην επεξεργασία ή εαν τα δεδομένα συλλέχθησαν παράνομα. Απαραίτητη είναι η επισήμανση ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι ένα απόλυτο δικαίωμα καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι αναγκαία για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της σελίδας ή για την θεμελίωση και άσκηση νομικών της αξιώσεων. 

Ασφάλεια

Επιδιώκουμε να έχουμε όλα τα μέτρα και εργαλεία ασφάλειας, που βοηθούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας απο την κακή χρήση η την αλλοίωση, απώλεια, καταστροφή των πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαβίβασης σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό η Η BAGS4YOU.GR εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται. 

Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορείες που μια ιστοσελίδα, συγκεκριμένα ο server αποθηκεύει στον υπολογιστή-ταμπλέτα-κινητό ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά όλες τις πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστηκό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται απο τις επιλογές που κάνει ο χεήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα  cookies διέπονται απο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ (που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 3471/2006), όπως ρητώς προβλέπεται και εις τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο Ν.3471/2012 αρ. 4 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 του Ν. 4070/2012, όπου η εγκατάσταση των cookies επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωση του. Για τον λόγο αυτό κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο εμφανίζεται σχετικό αναδυόμενο παράθυρο όπου μπορεί ο επισκέπτης να δηλώσει τη συγκατάθεση του στην εγκατάσταση αυτών ενω ειδικώς αναφέρεται ότι πρόκειται για μη λειτουργηκά ίχνη που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρησιών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα όπως είναι ( ρύθμιση παραμέτρων σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας που αφορούν στις προτιμήσεις του χρήστη, την στατιστική ανάλυση σχετικά με τον αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν χωρίς άμεση ταυτοποίηση του χρήστη). Υπάρχουν  cookies που εγκαθίστανται και χωρίς την άδεια του χρήστη αφού δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση του και είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα αλλά και άλλες κατηγορίες cookies. Εσείς μπορείτε κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας να δεχθήτε ή να απορρίψετε τα πιο προσωποποιημένα cookies, ή ακόμα να προβείτε σε παραμετροποίηση και αποδοχή κάποιων απο αυτά τα οποία και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες και μας βοηθούν σε διάφορα  στατιστικά στοιχεία. Επίσης μπορείτε και να αναιρέσετε ευχερώς όλες τις κατηγορίες αυτών, απο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όμως ενδέχεται έτσι να μην λειτουργούν σωστά κάποιες υπηρησίες, όταν επανασυνδεθείτε με τη σελίδα μας. Ακόμα σας γνωστοποιούμε ότι διατηρούμε σελίδα στο Facebook για τη δική σας ενημέρωση και ενώ δεν μοιραζόμαστε στοιχεία με κανέναν οργανισμό η ίδια η εταιρία Facebook έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας και συνιστάται να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας αυτής. 

Όταν σας παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους ή Οργανισμούς, σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας στους ιστότοπους που επισκέπτεσθε.

 Επικοινωνία

Για ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στό  sales@bags4u.gr χωρίς να συμπεριλάβετε στοιχεία όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Για όποιο άλλο ζήτημα ή απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ελάτε σε επαφή με τον Υπέυθυνο Επεξεργασίας που εκτελεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Αλέξανδρο Κατσούλα 

Διεύθυνση  Ιπποκράτους 213                                                                        

Α.Φ.Μ  82113156                                                      

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2106453137.                                                                   

Η bags4u.gr είναι μια ιστοσελίδα που ανήκει στην Εταιρία

Α. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 082113156 - Γ.Ε.ΜΗ. 000591601000

 Διεύθυνση Ιπποκράτους 213 – Αθήνα 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Έχετε ήδη λογαριασμό;
Κάντε Σύνδεση ή Επαναφορά Κωδικού